Martin Hulsen

Divider

Het St.-Ludgercollege in Doetinchem werkt al jaren samen met Rian Hoorens en dat is een bewuste keuze. De benaderingswijze en de manier van werken van Rian sluiten goed aan bij de visie van het St.-Ludger college en dragen bij tot een verdieping daarvan. Onze visie is globaal weer te geven in een aantal uitgangspunten die wij binnen de meer algemene kaders hanteren, zoals werken aan zelfstandigheid van de leerling, het actief betrekken van de leerlingen bij het leerproces, het zo veel als mogelijk toepassen van een volledige leercyclus binnen de lessen e.d.

Deze uitgangspunten zijn:
Verscheidenheid is rijkdom. Er moet ruimte zijn voor verschillen zodat docenten hun talenten en ideeën kunnen realiseren en op een inspirerende wijze les kunnen geven.

Comply or explain: van docenten wordt verwacht mee vorm te geven aan de onderwijskundige kaders die wij geformuleerd hebben. Wanneer deze kaders te veel knellen of niet gedragen worden, verwachten wij van de medewerker(s) dat hij op een heldere wijze en vanuit helder geformuleerde eigen opvattingen het gesprek aangaat.

Het succes van onderwijsvernieuwing dan wel -ontwikkeling is afhankelijk van de mate waarin de individuele medewerker gemotiveerd wordt op het niveau zijn opvattingen (Dilts, Stevens e.a.).
Deze uitgangspunten vragen nadrukkelijk om een professionele houding bij de medewerkers die kort te omschrijven is als het kunnen werken met de drie ‘R-s’, ruimte geven en bieden, reflecteren en richting geven.
Om dat te kunnen realiseren is een professionele manier van communiceren onontbeerlijk. We proberen het instrument van intervisie structureel te verankeren in onze organisatie. Wij zijn ervan overtuigd, dat het succesvol werken aan onderwijsontwikkeling in belangrijke mate afhankelijk is van de wijze waarop het gesprek en denken over onderwijs in de school georganiseerd wordt.

In de afgelopen jaren heeft Rian Hoorns daar samen met ons inhoud aangegeven. Zij heeft mentoren getraind, afdelingsleiders en conrectoren gecoacht en jaarlijks werkt zij een dag met de voltallige directie waarbij het reflecteren op het eigen functioneren en dat van de collega-directieleden centraal staat. Daarnaast is zij beschikbaar wanneer bepaalde ontwikkelingen niet gaan zoals we willen.
Doordat Rian consequent een breed theoretisch kader hanteert (bijvoorbeeld vanuit NLP, systemisch werk en TA) op alle niveaus van de organisatie, ontstaat er een ‘rode draad’ bij het vormgeven van de professionele groei bij alle medewerkers.

Rian Hoorns doet dat op een wijze die inspirerend is en zelfs enkele collega’s gemotiveerd heeft zich verder te verdiepen in haar benaderingswijze.

Kortom, zij levert op een deskundige wijze een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van ons volledige team.

Contact

Divider

MAAS ontwikkelingsconsultants

Rosariumlaan 39

3972 GG Driebergen

+31(0)6 21876808

rianhoorens@me.com

Voor uitgebreide informatie kun je contact opnemen met Rian Hoorens-Maas.